RODO – dla osób fizycznych

Informacja o danych osobowych w Firmie Handlowo – Usługowej Węglo-Bud Maria Śnios, adres: Mostki 107, 28-200 Staszów, wersja dla klientów – osób fizycznych, obowiązek informacyjny związany z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maria Śnios Firma Handlowo – Usługowa Węglo-Bud, adres: Mostki 107, 28-200 Staszów.

2. Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: weglo-bud@o2.pl lub telefonicznie pod numerem 15 864 50 52 lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej – adres: Maria Śnios F.H.U. Węglo-Bud, Mostki 107, 28-200 Staszów oraz osobiście w siedzibie Administratora.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu;
  2. wystawienia i eksploatacji faktur i innych dokumentów rachunkowych (np. paragonów fiskalnych imiennych), na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. wygenerowania zestawień zbiorczych i ewidencji zgodnie z art. 138i oraz 138r ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym wraz z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. generowania dokumentów magazynowych związanych z wydaniem towaru na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wraz z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; w tym przypadku podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji rachunkowej.

5. Odbiorcy danych

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe swoim odpowiednio upoważnionym i przeszkolonym w zakresie ochrony danych osobowych pracownikom z: działu handlowego, działu księgowego, działu transportu.

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

  • kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym usługi windykacyjne; 
  • pomiotom świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne i IT;
  • operatorom pocztowym, tzw. firmom kurierskim, innym przewoźnikom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora;
  • bankom w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń między nami;
  • odpowiednim urzędom/naczelnikom urzędów np. przy składaniu zestawień, o których mowa w art. 138i oraz 138r ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Bez zgody – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Prawa związane z ochroną danych osobowych

Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych oraz do otrzymywania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Z powyżej wskazanych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail: weglo-bud@o2.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mostki 107, 28-200 Staszów.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody – to przysługuje państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wystawienia dokumentu sprzedaży: faktury/rachunku, dokumentu magazynowego.

8. Profilowanie

Informujemy, że nie będziemy podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.