RODO – dla kontrahentów

Informacja o danych osobowych w Firmie Handlowo – Usługowej Węglo-Bud Maria Śnios, adres: Mostki 107, 28-200 Staszów, wersja dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, obowiązek informacyjny związany z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych

 1. Administrator danych

Maria Śnios Firma Handlowo – Usługowa Węglo-Bud, adres: Mostki 107, 28-200 Staszów.

 1. Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: weglo-bud@o2.pl lub telefonicznie pod numerem 15 864 50 52 lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej – adres: Maria Śnios F.H.U. Węglo-Bud, Mostki 107, 28-200 Staszów oraz osobiście w siedzibie Administratora.

 1. Cele przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. w celu wykonywania wiążącej obie strony umowy handlowej, w tym w szczególności w celu dostarczenia Państwu towarów lub odebraniu towarów, a także w celu świadczenia usług w sposób przewidziany w umowie handlowej lub zamówieniu oraz w celu rozliczenia należności za dostarczone lub odebrane towary lub usługi;
 2. w celu kontroli wykonywania zawartej umowy handlowej lub złożonego zamówienia;
 3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 4. w celu wystawiania faktur VAT.
 5. w niektórych przypadkach w celu wygenerowania zestawień zbiorczych i ewidencji zgodnie z art. 138i oraz 138r ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym.
 1. Podstawa prawna przetwarzania 

Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie celów wskazanych w punktach 1).,2).,3). na podstawie: umowy handlowej wiążącej obie strony lub złożonego zamówienia na dostawę lub odbiór towarów lub usług, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie celu wskazanego w punkcie 4).
na podstawie: ciążącego na Administratorze obowiązku prawnym wynikającym z przepisów prawa (ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO), tj. obowiązku podatkowym.

Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie celu wskazanego w punkcie 5).
na podstawie art. 138i oraz 138r ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym wraz z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Odbiorcy danych

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe swoim odpowiednio upoważnionym i przeszkolonym w zakresie ochrony danych osobowych pracownikom z: działu handlowego, działu księgowego, działu transportu.

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym usługi windykacyjne;
 • pomiotom świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne i IT;
 • operatorom pocztowym, tzw. firmom kurierskim, innym przewoźnikom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora.
 • bankom w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń między nami.
 • w niektórych przypadkach odpowiednim urzędom/naczelnikom urzędów np. przy składaniu zestawień, o których mowa w art. 138i oraz 138r ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Powyżej wskazane podmioty (kancelaria prawna, podmiot świadczący usługi informatyczne i IT, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki) przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Bez zgody – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, która wiąże obie strony. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez cały okres wykonywania dostawy albo odbioru towarów lub usług, a po jej wykonaniu przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, a po tym okresie, jedynie w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa związane z przechowywaniem dokumentacji. Państwa dane osobowe udzielone na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres na jaki udzielono zgody, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania.

 1. Prawa związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyżej wskazanych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail: weglo-bud@o2.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mostki 107, 28-200 Staszów.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody – to przysługuje państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy i wykonanie złożonego zamówienia na dostawę lub odbiór towarów, jak również wystawienie faktury VAT czy innego dokumentu wymaganego prawem podatkowy.

 1. Profilowanie

Informujemy, że nie będziemy podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.